تعداد مقالات: 337
51. تأثیر بیوچار ذرت بر خصوصیات شیمیایی و میکروبیولوژیکی دو خاک آهکی رسی و شنی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 25-47

الهیار خادم؛ فایز رئیسی؛ حسین بشارتی


52. تأثیر کاربرد گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و فسفر بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گندم در یک خاک آهکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-41

کاظم خاوازی؛ وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ فرهاد تقی پور


54. برهمکنش شوری و کادمیوم بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک و جذب و تجمع سدیم و کادمیوم در ریشه و اندام هوایی خرفه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-60

مینا رفیعی؛ شهاب مداح حسینی؛ محسن حمید پور؛ علی اکبر محمدی میریک


55. تأثیر کاربرد متیل جاسمونات بر کارایی همزیستی Rhizophagus intraradices در گیاه یونجه تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-43

ستاره امانی فر؛ زینب حاجیلو؛ الهه وطنخواه؛ الهام ملک زاده


56. تحلیل فرسایندگی بادهای ایستگاه‎های سینوپتیک استان کرمان با استفاده از گل‎باد، گل‎طوفان و گل‎ماسه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-43

سمیرا زمانی؛ مجید محمودآبادی؛ نجمه یزدان پناه؛ محمدهادی فرپور


66. تاثیر کاربرد سودوموناس‌های فلورسنت حل‌کننده‌ی فسفات‌ و کود فسفری بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه کنجد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-86

سبحه نیک مهر؛ عبدالرضا اخگر؛ شهاب مداح حسینی؛ وحید مظفری


67. تأثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 57-80

مریم فلاحی مطلق؛ عبدالامیر بستانی؛ حشمت امیدی


69. اثرات لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی گندم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-70

سولماز فتح العلومی؛ شکراله اصغری؛ اسماعیل گلی کلانپا


71. اثر برهم کنش آهن و سرب بر رشد و جذب آنها در شاهی (Lepidium sativum L.)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-59

اسماعیل دردی پور؛ محمد علیدادی خلیلی ها؛ مجتبی بارانی مطلق