تعداد مقالات: 337
26. اثر کشت مخلوط سویا و بادرشبویه برکارایی جذب عناصر غذایی ضروری تحت سیستم کوددهی آلی و غیرآلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-42

مریم روستایی؛ سینا فلاح؛ علی عباسی سورکی


27. شواهد تغییرات اقلیمی و نوسانات سطح دریاچه ارومیه در خاک‌های دفن شده در حاشیه جنوب شرقی آن

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

نیکو حمزه پور؛ سمیه اسلامی؛ عفت آقایی؛ سارا ملا علی عباسیان


28. کاربرد بایوچار حاصل از لجن فاضلاب بر جزء‌بندی مس و روی در حضور کرم خاکی در خاک آلوده آهکی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-21

فاطره کریمی؛ قاسم رحیمی؛ ابوالفضل خادمی جلگه نژاد


38. پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-60

علی اکبر صفری سنجانی؛ منیره افضل پور


39. پیامد زمان تماس، اندازه کروم و ماده ی آلی خاک بر چگونگی رشد کرم های خاکی گونه ی Eisenia fetida

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 31-56

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی


40. کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L) در اثر تلقیح با ریزوبیوم‌های محرک رشد گیاه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-41

داود سقفی؛ حسینعلی علیخانی؛ بابک متشرع زاده


41. تأثیر سه نوع کود آلی بر ویژگی‌های رشد و کارایی مصرف آب ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-47

نصرت اله نجفی؛ آرش محمدنژاد؛ محمدرضا نیشابوری


44. تأثیر حذف ماده آلی بر سینتیک و ترمودینامیک واجذب فسفر در برخی از خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-45

عادل ریحانی تبار؛ معصومه مهدی زاده؛ شاهین اوستان


46. ارزیابی فعالیت بعضی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت سمیت کادمیوم در دو رقم گندم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-37

ایمان جوادزرین؛ بابک متشرع زاده؛ علی احمدی


47. واکنش عملکرد دانه و سایر ویژگی‌های زراعی دو رقم برنج (Oryza sativa L.) بومی هاشمی و پرمحصول سپیدرود به مقدار نیتروژن کودی در رشت

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-38

محبوبه شهبازی؛ ابراهیم زینلی؛ سراالله گالشی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ حمید درستی


48. ارزیابی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای رقم کبکاب ( Phoenix dactylifera L.cv Kabkob) در استان بوشهر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-45

حجت دیالمی؛ جواد گیوی؛ مهدی نادری خوراستگانی؛ محمود احمدپور؛ روح اله تقی زاده مهرجردی


50. تأثیر افزایش غلظت دی‏‌اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-43

حسین میر سید حسینی؛ منصور کوهستانی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ محمد رضا بی‌همتا