نویسنده = میرحسن رسولی صدقیانی
تعداد مقالات: 2
1. اثر ریزوسفر بر فراهمی عناصر خاک در حضور بیوچار و کمپوست ضایعات هرس و تلقیح میکوریزی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 107-124

رقیه واحدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ محسن برین


2. تاثیر اسیدهای آلی بر جذب و تثبیت آهن در خاک های آهکی و اسیدی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 215-228

میرحسن رسولی صدقیانی؛ بهناز دره قایدی؛ حبیب خداوردیلو؛ ندا مرادی