نویسنده = حسینعلی علیخانی
تعداد مقالات: 4
2. اثرتنش کم آبی و قارچ های میکوریزی Rhizophagus intraradices و Funneliformis mosseae برخصوصیات رشدی و جذب برخی عناصر در عدس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-53

حسینعلی علیخانی؛ بهرام ابوالفضلی بهروز؛ فرهاد رجالی


3. ارزیابی پسماندهای آلی مختلف برای کشت قارچ دکمه ای و تاثیر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 243-252

علی عبادی؛ حسینعلی علیخانی؛ محمد باقر یخچالی؛ حسام آریانپور


4. کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L) در اثر تلقیح با ریزوبیوم‌های محرک رشد گیاه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-41

داود سقفی؛ حسینعلی علیخانی؛ بابک متشرع زاده