کلیدواژه‌ها = محتوای نسبی آب برگ
تعداد مقالات: 1
1. برهمکنش شوری و کادمیوم بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک و جذب و تجمع سدیم و کادمیوم در ریشه و اندام هوایی خرفه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-60

مینا رفیعی؛ شهاب مداح حسینی؛ محسن حمید پور؛ علی اکبر محمدی میریک