بررسی شاخص های بیوفیزیکی ارزیابی تخریب سرزمین: تفسیر دو دیدگاه متخصصان بوم شناسی و بهره برداران مراتع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating biophysical indicators of land degradation: interpreting two points of view of rangeland ecological specialists and pastoralists