سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی با استفاده از کلرید کلسیم در خاک ها و اجزای آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Kinetic of non-exchangeable potassium release with CaCl2 from soils and its components