تأثیر عناصر غذایی و شوری بر رشد و کارایی باکتری های تجزیه کننده مواد نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of nutrients and salt concentration on growth and performance of Petroleum-Degrading Bacteria