بررسی تأثیر همزیستی میکوریزایی، کاربرد تیوباسیلوس تیواکسیدانس و گوگرد بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت (Zea Mays L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of mycorrhizal symbiosis, Thiobacillus thiooxidans and sulfur application effects on growth characteristics and yield of Corn (Zea mays L.)