تأثیر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر رشد و نمو کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Plant growth promoting Fluorescent Pseudomonads effects on growth and development of Canola