بررسی و برآورد میزان تحویل و انتقال رسوب به آبراهه ها و رودخانه ها توسط جاده های جنگلی دارابکلا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation and estimation of the sediment delivery and transmit to streams and rivers via forest roads of Darabkola