عکس العمل رشد یونجه، کتان و آگروپایرون در خاک های آلوده به لجن نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The response of alfalfa, flax and wheatgrass growth to application of petroleum sludge