اثر تراکم بر معدنی شدن نیتروژن خاک در مراحل زمانی مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

تراکم خاک به عنوان مشکلی جهانی و فرآیندی پیچیده و چند بعدی شامل تأثیر متقابل خاک- ماشین- گیاه- اقلیم شناخته شده که دارای آثار اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی است و به عنوان یک معضل پیچیده در برابر کشاورزی پایدار می‌باشد. بررسی اثر تراکم بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. تراکم خاک در سه سطح (تراکم طبیعی، 10 و20 درصد تراکم)، نوع خاک در دو سطح و پنج زمان نمونه برداری (1، 7، 14، 30 و 60 روز پس از کاشت گندم) مورد بررسی قرار گرفت که مجموعاً شامل 18 ستون شد. غلظت آمونیوم و نیترات خاک در پنج مرحله زمانی اندازه گیری شد. روند تغییرات غلظت آمونیوم و نیترات در مراحل زمانی مختلف نشان داد که با گذشت زمان، نیتروژن آمونیومی در خاک افزایش و نیتروژن نیتراتی کاهش می یابد و کاهش معنی‌دار غلظت آمونیوم در نمونه‌های متراکم‌تر مربوط به مرحله دوم و سوم اندازه گیری (به ترتیب با میانگین 75/20 و 68/13 در تیمار تراکم 20 درصد) است. به طور کلی نتایج نشان داد که با افزایش تراکم خاک، نیتروژن کل خاک کاهش می یابد. در نمونه‌های متراکم نیتروژن آلی کمتری به فرم آمونیومی در می‌آید و تشکیل نیترات به دنبال آمونیومی شدن، کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of soil compaction on nitrogen mineralization in periodical steps

چکیده [English]

Soil compaction as a global problem and a multi-dimensional and complex process involving the interaction of climate, soil Mashyn- Plant- known to have a significant economic and environmental impacts and to sustainable agriculture is an intractable problem.For In order to assess compaction effect on nitrogen mineralization process in soil in form of factorial completely randomized design with three repetitions have been done in the agricultural faculty of Guilan University. The soil compaction has been studied in three levels (natural compaction, 10% and 20% compaction), sort of soil in two levels (heavy and lightweight texture) and five periodical steps (days of 1, 7, 14, 30 and 60 after implant). Ammonium and nitrate concentration in soil have been determined in five periodical steps. Significant decrease of ammonium concentration in more compacted sample is related to second and third steps (with avarge 20.75 and 13.68 ppm in 20 present compaction, respectively). The results indicate that by increasing soil compaction, the amount of soil nitrogen will decrease. In the compaction sample, less organic nitrogen change into ammonium and formation nitrate decrease because of conversion to ammonium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium
  • Soil compaction
  • Nitrogen mineralization
  • Nitrate