اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of heavy metals (lead, nickel and cadmium) and cow manure on population changes of indigenous soil nematodes