نویسنده = ���������������� ����������������� ��������������