نویسنده = ������������ ��������������
تاثیرپلیمر سوپر جاذب200A بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی خاک و رشد ریشه گندم دیم

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 101-115

10.22069/ejsms.2017.11867.1681

ثریا بندک؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی


شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم‏های مختلف تولیدی در خراسان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 149-169

امیر بهزاد بذرگر؛ افشین سلطانی؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور