نویسنده = ���������� ��������������
تاثیر سیلیسیم بر پالایش زیستی کادمیم و سرب در اندامهای گیاه اسفناج (.Spinacia oleracea L)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 175-184

معظم قاسمی؛ حمیدرضا مبصر؛ حوا پورمند؛ داود اکبری نودهی