نویسنده = �������������� ������
ارزیابی تأثیر باکتری های محرک رشد و شوری بر جوانه زنی و رشد بوته ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 235-253

علی انصوری؛ حسن شهقلی؛ حسن مکاریان؛ علیرضا فلاح نصرت آباد