نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی شاخص‌های تفرق خاک و ارتباط تکامل خاک - زمین‌نما در اقلیم خشک جنوب شرق ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 71-91

شمس الله ایوبی؛ فریده عباس زاده؛ اعظم جعفری؛ حسین خادمی