نویسنده = ������������ �������������������� ��������
اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر جذب و انتقال برخی از عناصر در دو رقم گندم

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 155-173

وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ مژگان سپهری؛ داود رحمانی ایرانشاهی