نویسنده = ���������������� �������� ������
تأثیر کاربرد برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر میزان عناصر پرمصرف و کم مصرف خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش (آبی)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-48

10.22069/ejsms.2021.18118.1960

سپیده رحیمی الاشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ مهدی قاجارسپانلو؛ فردین صادق زاده؛ علی مختصی بیدگلی


ناپویاسازی سرب در خاک آلوده توسط ترکیبات سیلیسیم (مطالعه موردی معدن سرب پاجی میانا)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 125-141

10.22069/ejsms.2020.16795.1899

زهره نوری امیر کلایی؛ فردین صادق زاده؛ محمد علی بهمنیار


اصلاح خاک شور-سدیمی دارای بافت رسی به وسیله کربن آلی محلول

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 159-174

10.22069/ejsms.2018.13846.1769

فردین صادق زاده؛ سمانه حسن تبار؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی