نویسنده = ���������������������� ��������
اثر کاربرد بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن‌‌ها بر رشد گیاه ذرت و فراهمی پتاسیم در یک خاک آهکی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 89-107

10.22069/ejsms.2020.16369.1878

مجید فروهر؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ حسین شریعتمداری؛ کاظم خاوازی