نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی تناسب اراضی منطقه هشترود با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تیپ بهره وری نخود آبی

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 153-166

10.22069/ejsms.2017.11636.1668

مسلم ثروتی؛ حمیدرضا ممتاز؛ حسین رضائی؛ مجید پیشنماز احمدی


تعیین کاربری اراضی برای اهداف کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از سامانه تصمیم گیری میکرولیز

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 233-246

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ حسن محمدی؛ نیلوفر تیمورپور