نویسنده = ������������������ ������ ��������
استفاده از رویکرد فازی-دلفی در ارزیابی تناسب‌ بخشی از اراضی هوراند برای گندم آبی

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 159-175

10.22069/ejsms.2021.18808.2010

سمیرا رسولی؛ حسین رضائی؛ مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده


تعیین کاربری اراضی برای اهداف کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از سامانه تصمیم گیری میکرولیز

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 233-246

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ حسن محمدی؛ نیلوفر تیمورپور