نویسنده = ������������������ ������������
تعیین کاربری اراضی برای اهداف کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از سامانه تصمیم گیری میکرولیز

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 233-246

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ حسن محمدی؛ نیلوفر تیمورپور