نویسنده = �������������� ���������� ���������� ������������������
تأثیر کاربرد انواع زغال زیستی بر غلظت سیلیسیم و برخی عناصر غذایی ضروری خاک دارای بافت لوم رسی سیلتی.

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-105

10.22069/ejsms.2022.19279.2028

مهرداد رنجبر؛ فردین صادق زاده؛ سید مصطفی عمادی؛ مهدی قاجارسپانلو؛ عبدالغفور احمدپور داشلی برون