نویسنده = ������������ �������������� ��������
قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 187-200

علیرضا کریمی؛ صبا باقری فام؛ حسین شایسته زراعتی