نویسنده = حسینعلی علیخانی
کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L) در اثر تلقیح با ریزوبیوم‌های محرک رشد گیاه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 23-41

داود سقفی؛ حسینعلی علیخانی؛ بابک متشرع زاده


ارزیابی پسماندهای آلی مختلف برای کشت قارچ دکمه ای و تاثیر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 243-252

علی عبادی؛ حسینعلی علیخانی؛ محمد باقر یخچالی؛ حسام آریانپور