نویسنده = ������������ ��������
تأثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد اندام‌هوایی و ریشه گیاه روناس در شرایط شور استان فارس

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 149-161

10.22069/ejsms.2018.14100.1779

محمد جواد روستا؛ فاطمه رسولی؛ مصطفی میراب زاده اردکانی؛ کوکب عنایتی؛ لادن جوکار