نویسنده = ������������ ��������������
تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-64

10.22069/ejsms.2020.16594.1889

احسان غجه پور؛ وحیدرضا جلالی؛ اعظم جعفری؛ مجید محمود آبادی