نویسنده = ������������������������ ��������
مطالعه تکامل خاک متأثر از اقلیم و توپوگرافی در منطقه ساردوئیه – بم (جنوب استان کرمان)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-22

10.22069/ejsms.2022.19561.2041

نجمه رسولی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمود آبادی؛ عیسی اسفندیارپور