نویسنده = ���������� ������������ ������������
نتایج به دست آمده از روش‌های مرسوم ارزیابی تناسب سرزمین چقدر با هم انطباق دارند؟

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 65-81

10.22069/ejsms.2021.18069.1956

محسن باقری بداغ آبادی؛ زهره مصلح قهفرخی؛ محمد جمشیدی؛ علیرضا ضیایی جاوید