نویسنده = �������� �������������� ��������
جداسازی و شناسایی باکتری‌های فیلوسفر ذرت و تعیین ویژگی های محرک رشدی گیاه آنها

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 47-67

10.22069/ejsms.2020.17475.1921

وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ مژگان سپهری؛ هادی اسدی رحمانی؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ سید محسن تقوی


شناسایی مولکولی برخی از ریزجانداران محرک رشد گیاهی و بررسی تأثیر آن‌ها بر برخی از شاخص‌های رشدی گندم

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-68

10.22069/ejsms.2020.16071.1857

فرهاد رجالی؛ حسین کاری دولت آباد؛ هادی اسدی رحمانی؛ فهیمه فضلی خانی


اثر باکتری Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli بر رشد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و جذب عناصر غذایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 165-180

مژگان سپهری؛ وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ هادی اسدی رحمانی؛ علی صادقی حصنی