نویسنده = �������������� �������� ����������
تاثیر پسماند کمپوست قارچ بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر پرمصرف در کاهو رقم"سیاهو"(Lactuca sativa L.)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 113-129

اسماعیل گلی کلانپا؛ ناصر امانی؛ بهروز اسماعیل پور