تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و غلظت عناصر کم مصرف اندام‌های گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیوم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استاد گروه علوم خاک

چکیده

آلودگی خاک به فلزات سنگین یک مشکل زیست محیطی عمده‌ای است که ممکن است سلامتی بشر و زیست بوم را به خطر بیندازند. به همین دلیل یک آزمایش با هدف بررسی اثرات کودهای زیستی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر کم مصرف گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیوم به اجرا درآمد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور تلقیح با کودهای زیستی شامل سه تیمار :M1 باکتری ازتوباکترکروکوکوم + قارچ میکوریز + باکتری جنس آزوسپریلوم، M2: باکتری جنس باسیلوس + باکتری جنس سودوموناس + باکتری ازتوباکتر کروکوکوم + قارچ میکوریز، :M3 باکتری ازتوباکترکروکوکوم + قارچ میکوریز + باکتری جنس سودوموناس و M0 تیمار بدون تلقیح کود زیستی بود. فاکتور آلودگی خاک به کادمیوم دارای سطوح صفر، 5، 10، 20، 40، 80 میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تلقیح خاک با کودهای زیستی عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر کم مصرف گیاه را بطور معنی‌داری افزایش داد. بیشترین میزان عملکرد از تیمار کود زیستی M1 بدست آمد بطوری که با بقیه تیمارها تفاوت معنی‌دار داشت و در مقابل میزان عملکرد بدست آمده از تیمار کود زیستی M3 در حدی بود که با تیمار شاهد کود زیستی تفاوت معنی‌دار نداشت. ولی با اقزایش سطوح آلودگی خاک به کادمیوم غلظت عناصر کم مصرف، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بطور معنی‌داری کاهش یافت. سطح 80 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک، عملکرد گوجه فرنگی را نسبت به سطح شاهد کادمیوم به میزان 67 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of biological fertilizers on yield and concentration of micronutrients in organs of tomato under cadmium stress

نویسندگان [English]

  • Akbar Nemati 1
  • Ahmad Golchin 2
1 Msc student
2 Professor, Zanjan University/ Department of soil science
چکیده [English]

Soil pollution by heavy metals is a serious environmental problem all over the world that may damage to human and ecosystem health. An experiment was aimed to assess the effects of biological fertilizers on yield and yield components of tomato under cadmium stress. This experiment was factorial and had a completely randomized design and three replications. Three combinations of biological fertilizers include M1: Azotobacter bacteria+Mycorrhizal fungi +Azosperillium bacteria, M2: Mycorrhizal fungi + Bacillus bacteria + Pseudomonas bacteria + Azotobacter bacteria, M3: Pseudomonas bacteria + Azotobacter bacteria + Mycorrhizal fungi and M0: treatment without biological fertilizers (control).The levels of soil cadmium were 0, 5,10,20,40 and 80 mg Cd/kg soil. Results of this study showed that application of biological fertilizers increased yield and growth indices of tomato and caused the concentrations of micronutrients to increase in aerial part and root of this plant. The highest rate of yield was generated by combination of biological fertilizers M1, so that it was significantly different from other combination, and by contrast the result of the combination of biological fertilizers M3 was not significantly different from the control. But the yield and growth indices of tomato plant decreased as the levels of soil cadmium increased. The level of 80 mg Cd/kg soil decreased tomato yield compared with control by 67%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato
  • Biological fertilizers
  • Micronutrients
  • Cadmium