نویسنده = ������������ ���������������� ������ ��������
تأثیر باکتری‌های محرک رشد و کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی گندم و برخی از شاخص‌های‌زیستی خاک

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 79-93

10.22069/ejsms.2019.14177.1786

اکبر قویدل؛ راحله وفادار؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ علی اشرف سلطانی


تاثیر تعامل قارچGlomus mosseae وباکتری‌های Pseudomonas putida و Rhizobium leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 91-108

10.22069/ejsms.2016.3005

پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ فرهاد رجالی