بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتری های حل کننده فسفات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Improvement of wheat phosphorus nutrition using phosphate solubilizing bacteria