اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رئیس انجمن علوم خاک ایران (منوچهر گرجی)

خاکشناسی دانشیار

mgorjiut.ac.ir

سردبیر

فرهاد خرمالی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی حاج عباسی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

hajabbasicc.jut.ac.ir

غلامحسین حق نیا

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ghaghniayahoo.com

فرهاد خرمالی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com

ناصر علی اصغر زاد

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز

n-aliasghartabrizu.ac.ir

نجفعلی کریمیان

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه شیراز

nkarimianyahoo.com

مصطفی کریمیان اقبال

خاکشناسی دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

mkegrhbalmodares.ac.ir

سیدعلیرضا موحدی نائینی

خاکشناسی دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

salirezamyahoo.com

اسماعیل دردی پور

حاصلخیزی و تغذیه گیاه دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

dordipourgmail.com

محسن علمائی

بیولوژی خاک دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

olamaee_myahoo.com

مجتبی بارانی مطلق

شیمی و آلودگی خاک دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mbarani2002yahoo.com

دبیر اجرایی

مجتبی بارانی مطلق

دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

mbarani2002yahoo.com
01732245884