مقایسه روش های K- نزدیک ترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of K-nearest neighbor and artificial neural network methods for predicting cation exchange capacity of soil