تأثیر کشت بر رطوبت قابل دسترس خاک در بافت های مختلف با استفاده از توزیع خلل و فرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Cultivation impact on soil available water in different soil textures using pore size distribution