حرکت پتاسیم در خاک با به کارگیری روش های مختلف آبیاری با اعمال شیوه های گوناگون توزیع آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Potassium movement in soil as influenced by different methods of irrigation and fertilizer application