تعیین حد بحرانی پتاسیم در خاک های مزارع توتون کاری استان های مازندران و گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determining the critical level of potassium in the soils of tobacco farms of Golestan and Mazandaran Provinces