استفاده از 32 Pبرای تعیین سویه مؤثر میکوریزای هم زیست با جو (Hordeum vulgare L.) و یونجه (Medicago sativa L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

32P usage for assessment of the effective mycorrhizal fungus strain for symbiosis with barley (Hordeum vulgare L.) and alfalfa (Medicago sativa L.)