بررسی وضعیت فلزات سنگین (سرب، کادمیم و نیکل) در خاک های منطقه مغان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating heavy elements status (Cd, Ni and Pb) in soils of Moghan