اثرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک های با کاربری های مختلف بر پایداری خاک دانه ها در بعضی از اراضی استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of soil physicochemical properties under different land use on aggregate stability in some part of Khuzestan province