اثر دما بر شکل های معدنی و جذب فسفر در خاک های به شدت آهکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Heating effect on inorganic phosphorus fractions and sorption of highly calcareous soils