بررسی اثرات مایه تلقیح ازتوباکتر به همراه کود دامی بر رشد گندم دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effects of Azotobacter inoculation and manure on growth of rainfed wheat