اثر جنیستئین بر هم زیستی گیاه لوبیا و باکتری ریزوبیوملگومینوزاروم بیوار فازئولی در تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of genistein on symbiosis of common bean and Rhizobium leguminosarumb.v.phaseoli in salinity stress