جداسازی و بررسی برخی از صفات محرک رشد گیاهی سودوموناس های فلورسنت بومی مزارع سویای استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Psedomonas Fluorecens and evaluation of their plant growth promoting properties in soils Golestan province