تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کوددهی بر جامعه میکروبی خاک در زراعت کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Impact of different tillage systems and fertilization on soil microbial community in canola production